ระบบบันทึกข้อมูลอุณภูมิ และ ความชื้น

  ระบุหน่วยงาน   
วันที่ เวลา อุปกรณ์ อุณหภูมิ °C ความชื้น %
18 มิย. 2562 16:32:46 1 0.0     0    
19 พย. 2562 14:08:02 ER_1 7.5     78    
19 พย. 2562 14:12:00 ER_2 5.9     43    
19 พย. 2562 14:08:00 IT_Server_Room 24.8     57    
19 พย. 2562 18:13:00 pharmacist_1 9.1     22    
19 พย. 2562 17:13:01 pharmacist_2 -14.6     48    
19 พย. 2562 14:04:00 pharmacist_3 7.2     77    
23 กค. 2562 20:44:36 Sencor1 26.7     59    
25 มิย. 2562 08:41:04 Sencor2 24.2     54    
02 มิย. 2562 15:53:13 Sencor_01828 12.5     17    
02 มิย. 2562 14:00:07 Sencor_01830 6.0     15    
05 ตค. 2562 21:54:16 Sencor_14288 -321.0     -321    
11 ตค. 2562 15:09:29 Sencor_pharmacist_1 26.7     63    
11 ตค. 2562 16:10:02 Sencor_pharmacist_2 1.3     15    
27 กย. 2562 14:46:01 Sencor_pharmacist_3 0.0     0    
29 กค. 2562 08:12:01 Sensor1 28.7     67    
11 ตค. 2562 14:20:02 Sensor2 26.2     53    

ok